espectacles

La fotografia d'espectacles pot ser molt diversa, com els entorns on es pot dur a terme. Depenguent de quin espectacle es tracti, com que estem experimentats en diversos esdeveniments diferents, ens adaptarem al que ens sol·liciteu, ja sigui fotografies al circ, una festa al carrer, un concert... Tots serán documentats amb la màxima qüalitat i diversitat de detalls de l'acte en qüestió.